Informacje

PROJEKT „POPRAWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA SOCHACZEW – ETAP II (część II)”

Decyzja o realizacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - Etap II (część II)” została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XV/164/16 z dnia 24.05.2016r.

Cele realizacji Projektu:

 • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
 • spełnienie przez aglomerację Sochaczew wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta Sochaczew,
 • zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych poza systemem kanalizacyjnym, które przez wody powierzchniowe trafiają do zlewni rzek Utraty, Bzury i Pisi przyczynia się do zmniejszenia odprowadzania substancji odżywczych do morza, a tym samym przyczynia się do osiągnięcia celu SUE RMB w ramach Obszaru Priorytetowego NUTRI.
 • uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie miasta Sochaczew;
 • umożliwienie podłączenia do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i zapewnienie ochrony p.poż.;
 • zapewni dostarczania wody spełniającej warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia zdrowia mieszkańców;
 • podniesienie standardu życia mieszkańców miasta,
 • zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową kanalizacji i wodociągu.

W dniu 19.05.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z którą:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu – 1 122 508,74 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 903 572,17 PLN
Wysokość dofinansowania – 768 036,34 PLN

W ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część II)” przewidziany zostały:

I. zadania na roboty budowlane:
Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego
Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego

II. zadania usługowe:
Zadanie nr 3 – Aktualizacja: Studium Wykonalności, Regulaminu udzielania ZP, Modelu Finansowego
Zadanie nr 4 –Działania informujące i promujące

ZREALIZOWANY ZAKRES RZECZOWY

ZADANIE NR 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego”

 1. Roboty realizowane były w oparciu o umowę z dnia 26.09.2016r. zawartąw wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”.
 2. Roboty budowlane prowadzono w oparciu o pozwolenia na budowę:
  - Decyzja nr 762/05 z dn. 14.12.2005r. znak AB.7351-554/05 wraz z decyzją nr 330/10 z dn. 08.10.2010r. przenoszącą pozwolenie na Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.;
 3. Teren budowy przekazano w dniu 03.10.2016r.
 4. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,927 km m, w tym:
  • kanał grawitacyjny PCV o śr. 200 mm L= 688,0 m
  • kanał grawitacyjny PCV o śr. 160 mm L= 188,0 m
  • rurociąg tłoczny PE o śr. 110 mm L= 51,0 m
 5. Dla wyżej wymienionych robót w dniu 12.05.2017r. wystawiono Protokół Końcowego Odbioru Robót.
 6. W ramach Zadania nr 1 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 120 nowych użytkowników.

ZADANIE NR 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego

 1. Roboty realizowane były w oparciu o umowę z dnia 26.09.2016r. zawartąw wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”..
 2. Roboty budowlane prowadzono w oparciu o pozwolenia na budowę:
  - Decyzja nr 748/10 z dn. 23.11.2010r. znak AB.7351-733/10.
 3. Teren budowy przekazano w dniu 03.10.2016r.
 4. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 0,5885 km m, w tym:
  • wodociąg PE 110 – 515,0 m
  • wodociąg PE 40 – 73,5 m
 5. Dla wyżej wymienionych robót w dniu 12.05.2017r. wystawiono Protokół Końcowego Odbioru Robót.
 6. 6. W ramach Zadania nr 2 z ulepszonego zaopatrzenia w wodę korzystać będzie 45 osób.
zakres.jpg